Reklamačný poriadok

Spoločnosť WTC-MACRO, s.r.o., IČO: 36 268 585, DIČ: 2021951481, DIČ DPH: SK202195148, so sídlom: Južná 41, 949 01 Nitra, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 17367/N, s kontaktnými údajmi:
email: aqua@wtc-macro.com,
mobilný telefón: 00421 910 953 869
,
internetový obchod: www.aqua-macro.sk
(ďalej len „predávajúci“) vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecných podmienok internetového obchodu www.aqua-macro.sk , ktorého prevádzkovateľom je predávajúci (ďalej len ako "internetový obchod") tento reklamačný poriadok.
01. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci" alebo "spotrebiteľ") na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.aqua-macro.sk, kde sa v tomto reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci", rozumejú sa tým zmluvné strany kúpnej zmluvy a kde sa používa pojem "tovar", rozumie  sa tým predmet kúpy z kúpnej zmluvy. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim podnikateľ, reps. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v súlade s ust. § 2 písm. a, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
02. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.
03. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a to v súlade s ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Záručná doba je 24 mesiacov.
04. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
05. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Použité tovary sú zo strany predávajúceho vždy viditeľne označené ako použité a je  pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.
06. Vyhlásením  v záručnom  liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky v súlade s ust. § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
07. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
08. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
09. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí  záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
10. Zodpovednosť za vady a nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami   alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
11. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
12. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebovanie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu, podľa pokynov pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcemu  tovar rozbaliť a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci svojim podpisom kuriérovi prehlasuje, že  obal je nepoškodený.
14. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť:
 • doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho
 • je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste a to hlavne, že tovar je fyzicky nepoškodený a nepoškodený živelnou udalosťou
 • v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu
15. Reklamovaný tovar je potrebné, aby kupujúci zaslal alebo priniesol osobne do prevádzky spoločnosti predávajúceho: WTC-MACRO, s.r.o., Petofiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. Na reklamáciu kupujúci môže použiť "formulár pre uplatnenie reklamácie" a priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho.
16. Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 
Tento reklamačný poriadok je platný od 14.03.2019